Den humane vending

Et forskningsprogram om det humanes og humanvidenskabernes nye bestemmelse  

 

Forskningsprogrammet Den humane vending tager sit udgangs-punkt i følgende overordnede problematik: Hvordan kan de humane videnskaber svare mere fyldestgørende på den udfordring, at deres genstand er blevet efterspurgt i en lang række såvel videnskabelige som praktiske sammenhænge, samtidig med at de i stigende grad er kommet under pres for at retfærdiggøre sig?

Baggrunden for forskningsprogrammet er, at det humane forstået som menneskets særlige egenskaber som selvfortolkende,   ekspressivt, autentisk og kulturbærende væsen har oplevet et stærkt øget fokus i både videnskab og samfund. Inden for videnskaberne betyder dette, at  humanistiske discipliner som antropologi, sprogvidenskab, æstetik og etik inddrages i udforskningen og forståelsen af traditionelt fremmede områder. Dette fører ofte til etablering af nye bindestregsdiscipliner såsom sundhedsantropologi, humanøkologi, kreativt brugerdesign eller naturetik. I samfund og politik indarbejdes ungdomskultur og livsstil i sundhedsfremmeprogrammer; behovet for autenticitet og ekspressivitet indarbejdes i de nye politiske kommunikationsformer som twitter og facebook; ligesom der i forbindelse med den miljømæssige krise tales om behovet for ændringer i hele vores kultur og selvforståelse.

Dette betyder for det første en langt større udbredelse og relevans  af fænomener, der før blev betragtet som mere eksklusivt humanistiske, og indebærer dermed også en voksende efterspørgsel og popularitet af humanvidenskaberne. For det andet medfører udbredelsen af de humanvidenskabelige centralfænomener, at de bliver genstand for en nyfortolkning og hybridisering. Hverken kultur eller identitet betyder således nødvendigvis det samme, når det forbindes med natur eller samfund, sundhed eller organisation. For det tredje indebærer dette, at nytolkningen af humanvidenskabernes genstand og metoder i disse år i vid udstrækning foregår i de tværvidenskabelige og tværinstitutionelle aktiviteter, hvor humanvidenskaben forbindes med traditionelt fremmede genstandsfelter såsom natur og miljø, sygdom og sundhed, økonomi og politik.

Den øgede brug af humane grundfænomener på andre videns-­ og samfundsområder har visse steder været tolket som en entydig instrumentalisering eller kolonialisering, men forskningsprogrammet Den humane vending ønsker at analysere denne situation som en ny mulighed og udfordring, som humanvidenskaberne langt hen ad vejen har taget op i kraft af tværgående initiativer. Forskningsprogrammet har til hensigt at analysere disse initiativer ud fra tre vinkler: Programmet vil kortlægge de nye hybridiseringer af det humane for at indsamle viden om og skabe overblik over den nye tværgående humanvidenskab. Men det  ønsker samtidig at eksemplificere og dybdeanalysere forbilledlige former for interdisciplinær humanvidenskab for at undersøge, hvad der får denne til at lykkes. Og endelig skal dette arbejde tjene behovet for en mere samlende analyse af den nye humanvidenskab og dens rolle i det aktuelle videnskabs‑ og samfundsbillede.

Forskningsprogrammet bliver skudt i gang 1. januar 2012, og de seks projekter bliver afsluttet i 2015.

De seks projekter i forskningsprogrammet:

  • Professor Kirsten Hastrup, KU (Projekt: Den humane vending inden for naturvidenskab, klima og miljø)
  • Professor Anne-Marie Mai, SDU (Projekt: Den humane vending inden for velfærdsstatsforskning og samfundsvidenskab)
  • Professor Uffe Juul Jensen, AU (Projekt: Den humane vending inden for medicin og biovidenskab)
  • Professor Sverre Raffnsøe, CBS (Projekt: Den humane vending inden for erhvervsøkonomi, ledelse og værdiskabelse)
  • Lektor Morten Raffnsøe-Møller, AU (Projekt: Den humane vending inden for politisk videnskab og teori)
  • Adjunkt NN, CBS (Projekt: Den humane vending inden for psykiatri og naturvidenskab)

Kontaktperson:
Professor Sverre Raffnsøe, sra.lpf@cbs.dk, tlf: 2855 7766,
Projektkoordinator Ditte Vilstrup Holm, dvh.lpf@cbs.dk, tlf: 3815 3677